ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Кардиология

Неинвазивна кардиология:

- Функционална диагностика (ЕКГ, Ergometry CPX (кардиопулмонална - тест упражняване), 24/48-часово ЕКГ и RR измерване, проучване, анализ на сърдечен ритъм, анализ на QTc, конвенционална ехография, Доплер ехография, 3D- ехокардиография, тъкани ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, стрес ехокардиография, миокарднасцинтиграфия (SPECT), радионуклеидветрикулография ( GBP);

- Визуална диагностика (Cardiac-CT, MRI, и ABTS);

- Лабораторна диагностика (определяне на автоантитела, миокардни клетки и Бета-рецептори, и имунологичен анализ на инфаркт, анализ на лактат, пируват и аденозин на коронарен синус, измерване на плазма и кръвни тромбоцити, определянето на катехоламини в плазмените нива на ендотелин и т.н.);

- Лечение на исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, сърдечни аритмии, вродени дефекти на сърцето, заболявания на сърдечния мускул и артериална хипертония.

Инвазивна Кардиология:

- Катетеризация на сърцето, големите съдове на гръдния кош, каротидни артерии, съдовете на коремната кухина. Ултразвук (IVUS). Инвазивно измерване на вътресъдова скорост на кръвния поток;

- Ангиопластика (стент) на плавателни съдове на сърцето (включително имплантиране на коронарни стентове, които са най-модерните), каротидни и белодробните артерии, бъбречни и мезентериалните съдове;

- Стентиране на аортата;

- Инвазивно лечение НOSM;

- Ендомиокардна биопсия;

- Пластмасови сърдечни клапи с помощта на катетър технологии (без операция на сърцето);

- Лечението на някои вродени дефекти на сърцето (предсърдно-септален дефект, дефект на междукамерната преграда, coarctation на аортата и др.);

- Трансплантацията на стволови клетки.

Инвазивна електрофизиология:

- Електрофизиологично изследване;

- Eлектрофизиологично лечение (аблация) на следните сърдечни аритмии: предсърдно мъждене, предсърдно трептене, камерна тахикардия, AV-тахикардия, екстрасистоли предсърдията и камерите, WPW-синдром;

- Имплантиране на едно-, дву- и трикамерни пейсмейкъри;

- Имплантиране на Еvent-Recoder.