ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Сцинтиграфия на паращитовидни жлези

1. Принцип на сцинтиграфията на паращитовидните жлези
Целта на сцинтиграфията на паращитовидните жлези е на първо място изясняване на първични хиперпаратиреодизми вследствие на отделящи паратхормон автономни аденоми. Посредством сцинтиграфията на паращитовидните жлези те могат да бъдат образно представени и по този начин локализирани анатомично.

За целта се използват разнообразни радиофармакологични препарати като Tl 201-Chlorid, 99 mTc-Pertechnetat или 99m Tc-SESTAMIBI.
Първо с помощта на Tc 99m-Pertechnetat образно се представя функционираща тъкан от щитовидната жлеза, впоследвие се аплицира един от двата фармакологични препарата. Нерядко още първата сцинтиграма дава пояснения относно евентуални аденоми на щитовидната жлеза. Впоследствие Tc-99m Pertechnetat-сцинтиграмата се субстрахира от новополучената сцинтиграма, за да може по този начин да се изобрази образно хиперпластичната тъкан на паращитовидните жлези.

Освен това 99mtc-SESTAMIBI има предимството, че се изчиства от отделителната тъкан на паращитовидните жлези по-бързо, отколкото от нормалната тъкан на щитовидната жлеза.

2.Индикации
Сцинтиграфията на паращитовидните жлези се използва предимно, за да се локализират и представят образно хиперпластична тъкан или аденоми на паращитовидните жлези. Това може в значителна степен на улесни например планирането на евентуална хирургическа интервенция и да повиши изгледите ù за успех. Освен това изследването нерядко позволява да се представи ектопична тъкан на паращитовидните жлези, която иначе е лесно да се пропусне и впоследствие трябва да бъде отстранявано. Допълнително изследването предоставя възможност да се разграничат множество първични от вторични хиперпаратиреодизми и поради това следва да се извършва и при двете клинични манифестации.

3. Необходима подготовка. Организационни въпроси
На първо място на пациента следва да се обясни провеждането на изследването и да се вземе писменото му съгласие за него. След това на пациента се обяснява, че по време на извършване на изследването той НЕ трябва да се движи, тъй като това повлиява на резултата. Ако в резултат на други заболявания пациентът не е в състояние да изпълни това, той може да бъде фармакологично седиран за времето на провеждане на изследването.
Контролът на серумен калций/концентрация на паратхормон е задължителен, както и палпацията на областта на шията. Следва да се поиска информация за други заболявания на (пара)щитовидната жлеза, както и относно неотдавнашни радиойодни апликации и в случай че такива са налични, да се вземат под внимание резултатите от предишни сонографии или КТ.


4. Провеждане на изследването

След подробните обяснения на пациента първо се прави сонография за изясняване на анатомичните съотношения. След това се инжектира първо Tc-Pertechnetat с активност 30 MBq, за да се получи първата сцинтиграма на тъкната на щитовидната жлеза. Като следваща стъпка се изчислява концентрацията на химични вещества, прави се голяма снимка на щитовидната жлеза в гама камера и впоследствие обикновено се апликира Tc-SESTAMIBI с активност 740 MBq (в отделни случаи 185-925 MBq). След около 10 мин. се прави статична снимка, към която впоследствие се добавя SPECT изследване със следващата слаба доза CT. За оптимизиране на локализационната диагностика генерираните снимки се пренасочват, субстрахират се и след около 2 часа и 30 минути се сравняват и оценяват с помощта на по-късни снимки, вкл. SPECT снимки.

5.Последици от изследването.

След извършване на изследването не са необходими никакви специални предпазни мерки нито по отношение на поведението, нито като профилактична мярка. Ако се прилага Technetium с обичайната активност от 185-920 MBq, то на пациента се поставя доза в размер на 0,0085 msV/mBq.
Органите с най-висока лъчева експозиция при прилагане на обичайните активности са при:
201 Thallium-Chlorid бъбреците;
99m Tc-Pertechnetat долната част на дебелото черво;
99m Tc-SESTAMIBI жлъчният мехур.