ПРЕВЕНЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛИНИКИ НА ГЕРМАНИЯ

0700 89 022 На цената на един градски разговор

Щитовидна жлеза

Високоразделителна сонография (ултразвук)

Индикация
Високоразделителната сонография на щитовидна жлеза се провежда при подозрение за или при проследяване развитието на установени тиреопатии, освен това тя е незаменима при последващо проследяване на карциноми. Възможностите на доплеровата сонография предлагат съществено подобрение диагностичното при представяне на перфузията на паренхима на щитовидната жлеза, на лимфните възли и на цервикалните възли, в частност при диагностицирането на карцином на щитовидната жлеза.

Подготовка на пациента
Не е необходима специална подготовка.

Особености на изследването
Лекарят, който провежда изследването, трябва да разполага с клиничната картина и предварителните резултати. Изследването се провежда в легнало положение с леко изпъната глава. Двата дяла на щитовидната жлеза се представят в трансверзално и лонгитудинално сечение. Обемът на дяловете се определя по формулата за въртящ елипсоид както следва: обем (cm3) = дължина (cm) X широчина (cm) X дълбочина (cm) X 0,5. Обемът на щитовидната жлеза се получава като сума от обема на на двата дяла на жлезата.

1. Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

Индикация
Преценка на функцията на възлите на щитовидната жлеза >/=1cm (горещи или студени възли), диагностично неясни случаи при изясняване на случаи на Базедова болест срещу хронично лимфоцитарни тиреоди след радиойодна терапия за документиране резултатите от терапията.

Подготовка на пациента
Изключване на йодна контаминация

Особености на изследването
Желателно е наличието на актуална информация относно състоянието на метаболизма (fT3, fT4, TSH-basal), както и за вземаните в момента във връзка с щитовидната жлеза медикаменти.

2. Тънкоиглена пункция

Индикация
Възли с подозрение за малигнени тумори след сцинтиграфско или сонографско изследване >1 cm (по изключение и по-малки възли, например при първично туморно обследване).
Бързо развиващи се описани промени на щитовидната жлеза.
Подозрение за туморен рецидив при пациенти с лекуван тумор на щитовидната жлеза.
Описана огнищна находка и метастази на неизвестен първичен тумор.
Разтоварваща пункция по смисъла на терапия на големи, въздействащи механично кисти на щитовидната жлеза.
Диагностично неясни случаи за потвърждаване на диагнозата на субакутен тиреоид.
Диагностично неясни случаи при хроничен лимфоцитарен тиреоид.

Подготовка на пациента
Изключване на нарушения при съсирването на кръвта. Медикаменти, възпрепятстващи съсирването, трябва да бъдат спрени навреме. Тънкоиглената пункция се извършва при легнала позиция на пациента след дезинфекция на кожния участък без локална анестезия с еднократно убождане и при ултразвуков контрол на насочването.

Особености на изследването
Цитологичният резултат се получава обикновено след около седмица и незабавно се съобщава на всички колеги, участващи в лечението на пациента.

3. Лабораторна диагностика

Индикация
При всяко подозрение за заболяване на щитовидната жлеза.
• TSH (Тиреоидо-стимулиращ хормон)
• fT3 (свободен трийодтиронин)
• fT4 (свободен триоксин)
• Антитела на щитовидна жлеза
o TSH-антитела-рецептор (TRAK)
o Tиреоглобулин-антитела (Tg-AK)
o Антитела на пероксидаза на щитовидна жлеза (TPO-AK)
• Tиреоглобулин (Selco-Tg, респ. ултрасензитивен Tg-REM) – при диференциран карцином на щитовидната жлеза
• Калцитонин – при медуларен карцином на щитовидната жлеза
• Определяне на йод в урината – при подозрение за/изключване на йодна контаминация

Подготовка на пациента
Не е необходима специална подготовка.

Особености на изследването
Вече известни заболявания на щитовидната жлеза и медикаменти, вземани за тях, следва да се съобщават.

4. 24-йоддозиметрия при диференцирани карциноми на щитовидната жлеза

Индикация
За индивидуално планиране на терапия при пациенти с диференциран карцином на щитовидната жлеза като стадиране и за квантифициране на подаването на йод при отделните лезии.

Подготовка на пациента  - хипотиреоидно състояние на обмяната на веществата (ендоген или ексоген), изключване на йодна контаминация.

Особености на изследването

Стационарен престой за 48 часа. Изследване на активността през първия стационарен ден, както и провеждане на множество измервания (между които и ПЕТ/КТ) и вземане на кръв. 24 часа и 5-7 дни п.м. допълнителни измервания и вземане на кръв за изследване. След оценка на резултатите от всички изследвания се определя индивидуална терапевтична концепция при вземане под внимание на способността за задържане на йод на всички суспектни лезии и максимално тол. активност.